Abonneeregistratie

 1. Hoelang duurt het voor ik na m'n aanvraag abonnee ben?
 2. Ik ben mijn diploma kwijt, wat nu?
 3. Wanneer is een organisatie een zorginstelling?
 4. Wat is de Kwaliteitswet zorginstellingen?
 5. Wat is een AGB-code en waar kan ik deze aanvragen?
 6. Welke AGB-code moet ik gebruiken?
 7. Wat is een gewaarmerkte kopie?
 8. Wat is gezamenlijk verleende zorg?
 9. Wat verstaan we onder zorgaanbieders?
 10. Wat verstaat het UZI-register onder een organisatie?
 11. Welke organisaties komen in aanmerking voor het abonneetype organisatie?
 12. Welke zorginstellingen komen in aanmerking voor het abonneetype organisatie?
 13. Welke zorgverleners komen in aanmerking voor het abonneetype zorgverlener?
 1. Hoelang duurt het voor ik na m'n aanvraag abonnee ben?

  Gemiddeld 10 werkdagen. Dit termijn geldt alleen als de aanvraag correct is ingevuld en compleet met de juiste bijlagen is ontvangen. De regelgeving stelt dat een complete aanvraag in elk geval binnen 8 weken afgerond moet zijn.

  Naar boven
 2. Ik ben mijn diploma kwijt, wat nu?

  U kunt:

  • de opleidingsinstelling vragen een verklaring van afstuderen voor u te maken.
  • uw werkgever (of oud-werkgever) vragen of deze een kopie van uw diploma in uw dossier heeft.
  • contact opnemen met de Informatie Beheer Groep in Groningen www.ib-groep.nlexterne link  050-599 77 55.

  Let op Het UZI-register heeft alleen een gewaarmerkte kopie van het diploma nodig van zorgverleners waarvan het beroep wel is geregeld in artikel 34 van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG), maar die niet zijn geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici.

  Naar boven
 3. Wanneer is een organisatie een zorginstelling?

  Een organisatie is een zorginstelling als deze onder de Kwaliteitswet zorginstellingen valt. De Kwaliteitswet zorginstellingen bepaalt het volgende:

  • Een organisatie heeft als doel het gezamenlijk verlenen van zorg.
  • In een organisatie werken ten minste twee zorgverleners op een gelijkwaardig hiërarchisch niveau samen (nevenschikking).
  • Een samenwerkingsverband binnen een zorginstelling kan niet zelf een zorginstelling zijn (bijvoorbeeld een maatschap).
  • Een zogenaamde beheerorganisatie is geen zorginstelling.
  Naar boven
 4. Wat is de Kwaliteitswet zorginstellingen?

  De wet stelt slechts globale eisen aan de zorg. De eigen verantwoordelijkheid van de zorginstelling voor kwalitatief goede zorg is het uitgangspunt. De individuele zorginstelling (of koepelorganisatie) moet de algemene eisen die de wet stelt zelf verder uitwerken en invullen.

  De Kwaliteitswet is van toepassing op alle instellingen in de zorgsector (ziekenhuizen, verpleeghuizen, Riaggcentra, privéklinieken enzovoort).

  De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) houdt toezicht op de naleving van de Kwaliteitswet. De Kwaliteitswet legt de eerste verantwoordelijkheid voor het leveren van verantwoorde zorg bij de zorginstelling zelf. Daarom zal het accent bij het toezicht vooral liggen op de manier waarop een instelling de eigen kwaliteit bewaakt, beheerst en verbetert. De overheid blijft eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van de zorgverlening in Nederland.

  Heeft u nog vragen over deze wet dan kunt u contact opnemen met de afdeling Publieksvoorlichting van het ministerie van VWS, telefoonnummer 070-340 7890.

  Naar boven
 5. Wat is een AGB-code en waar kan ik deze aanvragen?

  Binnen de gezondheidszorg zijn vele individuen, kleine en grote organisaties actief. In de elektronische communicatie tussen deze partijen is het belangrijk elke partij goed te identificeren. Dat doet Vektis, het centrum voor informatie en standaardisatie voor de zorgverzekeraars. Vektis houdt namenbestanden bij en geeft codenummers uit aan partijen in de zorg. Dit systeem heet Algemene Gegevensbeheer Zorgverleners (AGB). Op de UZI-aanvraagformulieren wordt naar uw AGB-code gevraagd.

  Aanvragen AGB-code 

  Via http://www.agbcode.nlexterne link kunt u nagaan of u al een AGB-code hebt. Neemt u voor informatie over het aanvragen van een AGB-code contact op met Vektis: telefoonnummer 0900-agbcode (09002422633) of e-mailadres .

  Naar boven
 6. Welke AGB-code moet ik gebruiken?

  Het opgeven van een AGB-code is niet verplicht. Als u dit wilt kunt u een AGB-code in de certificaten op de UZI-pas laten opnemen. In onderstaande tabel ziet u welke AGB-code bij welke situatie hoort.

  Opnemen AGB-code op UZI-pas
  Type aanvraag AGB-code
  Abonnee zorgverlener AGB-zorgverlenercode
  Abonnee organisatie AGB-praktijk of instellingscode
  UZI-zorgverlenerpas AGB-code pashouder

  Bij een UZI-zorgverlenerpas neemt het UZI-register altijd de AGB-zorgverlenercode van de pashouder op en niet de AGBAGBcode van de praktijk of instelling. Dit kan een reden zijn voor een abonnee organisatie om de AGB-code niet in de certificaten op de UZI-pas te laten opnemen.

  Is bij de abonneeregistratie een AGB-code opgegeven? Dan neemt het UZI-register bij de aanvraag van een servercertificaat, medewerkerpas op naam of niet op naam in de certificaten automatisch de AGB-code van de abonnee op.

  Naar boven
 7. Wat is een gewaarmerkte kopie?

  Een gewaarmerkte kopie is een kopie van het diploma / getuigschrift met een originele stempel en een handtekening van de opleiding of een Nederlandse notaris. U mag géén kopie van een gewaarmerkte kopie toesturen, de stempel en handtekening moeten origineel zijn.

  Het UZI-register vraagt een gewaarmerkte kopie, omdat dit een document is dat voldoende beveiligingskenmerken heeft.

  Naar boven
 8. Wat is gezamenlijk verleende zorg?

  De organisatie heeft als doel het gezamenlijk verlenen van zorg door minimaal twee zorgverleners die binnen de organisatie werkzaam zijn. Met gezamenlijk verleende zorg wordt onder meer bedoeld dat de zorgverleners in de organisatie onderling werkafspraken maken over behandelruimtes etc.

  Wanneer er binnen de organisatie diverse zelfstandige praktijken zijn gevestigd, waarbij slechts faciliteiten worden gedeeld (zoals één secretariaat of enkel het gebouw), is er geen sprake van gezamenlijk verleende zorg in de zin van de Kwaliteitswet Zorginstellingen. Ook wanneer er sprake is van een zogenaamde beheerorganisatie, is dit geen instelling in de zin van de Kwaliteitswet Zorginstellingen.

  Naar boven
 9. Wat verstaan we onder zorgaanbieders?

  Zorgaanbieders zijn door de minister van VWS aangewezen groepen zorgverleners en zorginstellingen.

  Naar boven
 10. Wat verstaat het UZI-register onder een organisatie?

  Zorginstellingen zoals bedoeld in de Kwaliteitswet zorginstellingen en indicatieorganen.

  Een indicatieorgaan is:

  • het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) (een indicatieorgaan als bedoeld in artikel 9a, eerste lid van de AWBZ);
  • de Bureaus Jeugdzorg (een organisatie als bedoeld in artikel 9b, vierde lid van de AWBZ).

  De Kwaliteitswet zorginstellingen bepaalt het volgende:

  • Een organisatie heeft als doel het gezamenlijk verlenen van zorg.
  • In een organisatie werken ten minste twee zorgverleners op een gelijkwaardig hiërarchisch niveau samen (nevenschikking).
  • Een samenwerkingsverband binnen een zorginstelling kan niet zelf een zorginstelling zijn (bijvoorbeeld een maatschap).
  • Een zogenaamde beheerorganisatie is geen zorginstelling.
  Naar boven
 11. Welke organisaties komen in aanmerking voor het abonneetype organisatie?

  Het abonneetype organisatie is bedoeld voor indicatieorganen en organisaties in de zin van de Kwaliteitswet zorginstellingen.

  Een indicatieorgaan is:

  • het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) (een indicatieorgaan als bedoeld in artikel 9a, eerste lid van de AWBZ);
  • de Bureaus Jeugdzorg (een organisatie als bedoeld in artikel 9b, vierde lid van de AWBZ).

  De Kwaliteitswet zorginstellingen bepaalt het volgende:

  • Een organisatie heeft als doel het gezamenlijk verlenen van zorg.
  • In een organisatie werken ten minste twee zorgverleners op een gelijkwaardig hiërarchisch niveau samen (nevenschikking).
  • Een samenwerkingsverband binnen een zorginstelling kan niet zelf een zorginstelling zijn (bijvoorbeeld een maatschap).
  • Een zogenaamde beheerorganisatie is geen zorginstelling.
  Naar boven
 12. Welke zorginstellingen komen in aanmerking voor het abonneetype organisatie?

  Het abonneetype organisatie is bedoeld voor indicatieorganen en organisaties in de zin van de Kwaliteitswet zorginstellingen.

  De Kwaliteitswet zorginstellingen bepaalt het volgende:

  • Een organisatie heeft als doel het gezamenlijk verlenen van zorg.
  • In een organisatie werken ten minste twee zorgverleners op een gelijkwaardig hiërarchisch niveau samen (nevenschikking).

  Een samenwerkingsverband binnen een zorginstelling kan niet zelf een zorginstelling zijn (bijvoorbeeld een maatschap).

  • Een zogenaamde beheerorganisatie is geen zorginstelling.
  Naar boven
 13. Welke zorgverleners komen in aanmerking voor het abonneetype zorgverlener?

  Zorgverleners kunnen een UZI-pas ontvangen via hun werkgever (abonneetype organisatie), maar ze kunnen ook zelf abonnee worden. Het abonneetype zorgverlener is bedoeld voor de in artikel 3 en 34 van de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG) genoemde beroepsgroepen.

  Naar boven
UZI-register