Registreer als abonnee

Het UZI-register kent twee typen abonnees, te weten organisaties (instellingen en indicatieorganen) en personen (solistisch werkende zorgverleners). Voordat u UZI-middelen kunt aanvragen moet getoetst worden of u als solistisch werkende zorgverlener dan wel uw instelling tot het domein van het UZI-register behoort.

Registratie als instelling

Een instelling kan als abonnee in het UZI-register worden geregistreerd wanneer er sprake is van een zorgaanbieder in de zin van de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens (Wabvpz). Voor een nadere invulling van het begrip zorgaanbieder wordt verwezen naar de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). In de abonneewijzer staan de verschillende soorten instellingen vermeld die in aanmerking komen voor een registratie als instelling. Bij de registratie van een instelling wordt de naam van de instelling opgenomen in het UZI-register. De naam van de instelling wordt overgenomen vanuit de KvK.

Let op: De naam zoals geregistreerd in het UZI-register moet gedurende de periode dat deze in het UZI-register staat geregistreerd exact overeen komen met de registratie bij de KvK. Wanneer de naam, zoals geregistreerd in het UZI-register, niet meer overeenkomt met de registratie bij de KvK wordt de registratie in het UZI-register doorgehaald en de UZI-middelen ingetrokken. Hierdoor is het van belang dat u bij de registratie in het UZI-register een naam registreert die niet snel zal wijzigen.

Bij de KvK is het vaak mogelijk om een extra handelsnaam toe te voegen, bijvoorbeeld zonder rechtsvorm erin vermeld, of een algemene naam zodat de namen van de maten niet worden opgenomen in de organisatienaam.  Denk hieraan wanneer u uw organisatie in het UZI-register registreert. Een naamswijziging, hoe gering ook, betekent een nieuwe abonneeregistratie en nieuwe UZI-middelen. De kosten van deze nieuwe UZI-middelen zijn voor eigen rekening.

Registratie als solistisch werkende zorgverlener

Een solistisch werkende zorgverleners kan als abonnee in het UZI-register worden geregistreerd wanneer er sprake is van een zorgverlener die, anders dan in dienst of onmiddellijk of middellijk in opdracht van een instelling beroepsmatig zorg verleent. In de abonneewijzer staan de verschillende soorten solistisch werkende zorgverleners vermeld die in aanmerking komen voor een registratie als solistisch werkende zorgverlener.

Bij de registratie van een solistisch werkende zorgverlener wordt u onder uw voornamen en geboorte naam ingeschreven. Deze registratie is een persoonlijke registratie waaronder u UZI-middelen voor uzelf kunt aanvragen.
Onder deze registratie is het niet mogelijk om een medewerkerpas niet op naam aan te vragen.

Looptijd abonneeregistratie

Als wij uw aanvraag correct, compleet ingevuld en met de juiste bijlagen hebben ontvangen duurt een aanvraag ongeveer 3 weken.

Wat u als abonnee moet weten

Als abonnee van het UZI-register moet u weten wat in het document Certification Practice Statement (CPS) staat. Het CPS beschrijft onder andere hoe de dienstverlening van het UZI-register wordt uitgevoerd en wat uw rechten en plichten zijn.