Welke organisaties kunnen abonnee worden?

U kunt uw zorginstelling als zorgaanbieder in het UZI-register registreren wanneer er sprake is van een:

  • Indicatieorgaan zoals het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) en conform artikel 7.1.1, eerste lid, van de Wet langdurige zorg. 
  • Jeugdhulpaanbieder zoals bedoeld in artikel 1.1 van de Jeugdwet.
  • Instelling vallend onder de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg. In deze wet wordt voor een nadere invulling van dit begrip verwezen naar de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

De Wkkgz definieert het begrip instelling als volgt:

  • een rechtspersoon die bedrijfsmatig zorg verleent (B.V. en Stichting);
  • een organisatorisch verband van natuurlijke personen die bedrijfsmatig zorg verlenen of doen verlenen (Maatschap, V.O.F.);
  • een natuurlijke persoon die bedrijfsmatig zorg doet verlenen (eenmanszaak).


Voor de definitie van zorg wordt gekeken naar artikel 1 onder b van de Wabvpz.


Een organisatorisch verband van natuurlijke personen die bedrijfsmatig zorg verlenen of doen verlenen


Er is sprake van een organisatorisch verband van natuurlijke personen die bedrijfsmatig zorg verlenen of doen verlenen wanneer er binnen de maatschap/v.o.f. afspraken zijn gemaakt over de zorgverlening, bijvoorbeeld over de vraag wie welk dagdeel voor zijn rekening neemt of over het gebruik van een gemeenschappelijke onderzoeksruimte. Let op! Wanneer er sprake is van een kostenmaatschap en dus ieder binnen de maatschap als zelfstandige beroepsbeoefenaar werkzaam is, een eigen praktijkruimte heeft en er geen onderlinge afspraken zijn over gemeenschappelijke ruimten voor zorgverlening kan de kostenmaatschap niet geregistreerd worden als organisatie. U kunt de onderliggende praktijken / zorgverleners als zorgaanbieder in het UZI-register registreren.


Een natuurlijke persoon die bedrijfsmatig zorg doet verlenen

Onder deze definitie valt de eenmanszaak waarbij -naast de eigenaar- minimaal één (andere) zorgverlener werkzaam is.


Let op! Als er geen andere zorgverleners binnen de eenmanszaak werken, is er sprake van een solistisch werkende zorgverlener en kunt u een registratie aanvragen als ‘abonneezorgverlener’ .