Hoe wordt u abonnee?

Geregistreerde zorgaanbieders en indicatieorganen kunnen UZI-middelen aanvragen. Daarom toetsen wij eerst of uw instelling wordt aangemerkt als zorgaanbieder of indicatieorgaan. Dit doen wij aan de hand van de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg.

Het is belangrijk dat u weet wat er van u verwacht wordt en wat uw rechten en plichten zijn. Dat staat in het Certification Practice Statement (CPS). U leest hierin ook wat op hoofdlijnen de processen, procedures en maatregelen zijn voor het aanvragen, produceren, verstrekken, beheren en intrekken van certificaten. Ook bevat het CPS onze algemene voorwaarden.

Registreren als abonnee is kosteloos. De UZI-middelen zijn dit niet. Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, krijgt u een abonneenummer. Met dat nummer kunt u als abonnee UZI-middelen aanvragen.

Registratie als instelling

Een instelling kan als abonnee in het UZI-register worden geregistreerd wanneer er sprake is van een zorgaanbieder in de zin van de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz). Voor een nadere invulling van het begrip zorgaanbieder wordt verwezen naar de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

De Wkkgz definieert het begrip zorgaanbieder als volgt:

  • Een rechtspersoon die bedrijfsmatig zorg verleent;
  • Een organisatorisch verband van natuurlijke personen die bedrijfsmatig zorg verlenen of doen verlenen;
  • Een natuurlijk persoon die bedrijfsmatig zorg doet verlenen.

Daarnaast kunnen de volgende instellingen in het UZI-register geregistreerd worden: 

  • Jeugdhulpaanbieder als bedoeld in artikel 1.1 van de Jeugdwet;
  • Indicatieorgaan: het CIZ, genoemd in artikel 7.1.1, eerste lid, van de Wet langdurige zorg.

Bij de registratie van een instelling wordt de naam van deze instelling opgenomen in het UZI-register. De naam van de instelling wordt overgenomen vanuit de registratie bij de Kamer van Koophandel. Indien er meerdere handelsnamen bij de Kamer van Koophandel bekend zijn, wordt de naam geregistreerd die overeenkomt met de naam zoals vermeld op het aanvraagformulier. In de abonneewijzer staan de verschillende soorten instellingen vermeld die in aanmerking komen voor een registratie als instelling.

Over uw bedrijfsnaam

Bij de registratie van uw instelling dient u rekening te houden met het volgende:

  • Wanneer u uw instelling in het UZI-register registreert, adviseren wij u om te kiezen voor een naam die wat meer algemeen van aard is en daarmee toekomstbestendig. Dit wil zeggen een naam die niet wijzigt zodra de rechtsvorm verandert of zodra een vennoot of maat wordt toegevoegd of juist vertrekt. Een handelsnaam dus zonder een toevoeging zoals bijvoorbeeld VOF, BV, Janssen en Van der Berg, de gebroeders/gezusters De Vries, De Leeuw en zonen/dochters, enzovoorts. Deze naam moet ook als handelsnaam of extra handelsnaam bij de Kamer van Koophandel geregistreerd staan. Meer informatie over het toevoegen van een extra handelsnaam kunt u vinden op de website van de Kamer van Koophandel.
  • De naam in het UZI-register dient overeen te komen met de naam zoals opgenomen in het register bij de Kamer van Koophandel. Komt de naam niet (meer) overeen, dan vervalt de registratie in het UZI-register. Ook de UZI-middelen worden in een dergelijk geval ingetrokken. Hetzelfde geldt als u een naamswijziging heeft doorgevoerd. Hoe klein de wijziging ook is; in beide registers moet exact dezelfde naam zijn geregistreerd.
  • Een nieuwe naam betekent een nieuwe registratie in het UZI-register en nieuwe middelen om aan te vragen. Dit betekent dat u opnieuw kosten maakt.

Lees hier meer over naamswijzigingen.

Registratie als solistisch werkende zorgverlener

Een solistisch werkende zorgverlener kan als abonnee in het UZI-register worden geregistreerd wanneer er sprake is van een zorgverlener die, anders dan in dienst of onmiddellijk of middellijk in opdracht van een instelling beroepsmatig zorg verleent. In de abonneewijzer staan de verschillende soorten solistisch werkende zorgverleners vermeld die in aanmerking komen voor een registratie als solistisch werkende zorgverlener.

Bij de registratie van een solistisch werkende zorgverlener wordt u onder uw voornamen en geboorte naam ingeschreven. Deze registratie is een persoonlijke registratie waaronder u UZI-middelen voor uzelf kunt aanvragen. Onder deze registratie is het niet mogelijk om een medewerkerpas niet op naam aan te vragen.