Hoe wordt u abonnee?

Zorgaanbieders en indicatieorganen kunnen als abonnee in het UZI-register worden geregistreerd. Een abonnee in het UZI-register kan UZI-middelen aanvragen.
Om als abonnee geregistreerd te kunnen worden, wordt getoetst of er sprake is van een zorgaanbieder of indicatieorgaan in de zin van de Wet aanvullende bepaling verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz). Voor een nadere invulling van het begrip zorgaanbieder wordt verwezen naar de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Het is belangrijk dat u weet wat er van u verwacht wordt en wat uw rechten en plichten zijn. Dat staat in het Certification Practice Statement (CPS). U leest hierin ook wat op hoofdlijnen de processen, procedures en maatregelen zijn voor het aanvragen, produceren, verstrekken, beheren en intrekken van certificaten.

Abonnees van het UZI-register

Er zijn twee soorten abonnees binnen het UZI-register:

 1. Abonnee zorgverlener: solistisch werkende zorgverleners.
 2. Abonnee organisatie: instellingen en indicatieorganen.

Registratie als abonnee zorgverlener

Een solistisch werkende zorgverlener kan als abonnee zorgverlener in het UZI-register worden geregistreerd als er sprake is van:

 • Een zorgverlener die, anders dan in dienst of onmiddellijk of middellijk in opdracht van een instelling beroepsmatig zorg verleent.

Voor de definitie zorg wordt gekeken naar artikel 1 onder b van de Wabvpz.

Wat valt niet onder het begrip solistische werkende zorgverlener

 • Zorgverlener die Wmo-zorg verleent: De zorg die in het kader van de Wmo wordt verleend komt niet overeen met de vereisten van zorg in het kader van de Wabvpz.
 • Praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg (POH-GGZ)
 • Doktersassistent
 • Apothekersassistent
 • Triagist

De aanvraag als abonneezorgverlener

Klap onderstaand overzicht uit om te lezen welke stukken u bij uw aanvraag als abonnee organisatie moet overleggen.

Registratie als abonnee organisatie

Een instelling kan als abonnee organisatie in het UZI-register worden geregistreerd als er sprake is van:   

 • Een rechtspersoon die bedrijfsmatig zorg verleent (Stichting of B.V.);
 • Een organisatorisch verband van natuurlijke personen die bedrijfsmatig zorg verlenen of doen verlenen (maatschap of V.O.F);
 • Een natuurlijk persoon die bedrijfsmatig zorg doet verlenen (eenmanszaak).

Voor de definitie zorg wordt gekeken naar artikel 1 onder b van de Wabvpz.

Daarnaast kan een Jeugdhulpaanbieder als bedoeld in artikel 1.1 van de Jeugdwet als instelling in het UZI-register geregistreerd worden.

De aanvraag als abonnee organisatie

Klap onderstaand overzicht uit om te lezen welke stukken u bij uw aanvraag als abonnee organisatie moet overleggen.

Over uw bedrijfsnaam

Bij de registratie van uw instelling dient u rekening te houden met het volgende:

 • Als u uw instelling in het UZI-register registreert, adviseren wij u om te kiezen voor een naam die wat meer algemeen van aard is en daarmee toekomstbestendig. Dit wil zeggen een naam die niet wijzigt zodra de rechtsvorm verandert of zodra een vennoot of maat wordt toegevoegd of juist vertrekt. Een handelsnaam dus zonder een toevoeging zoals bijvoorbeeld VOF, BV, Janssen en Van der Berg, de gebroeders/gezusters De Vries, De Leeuw en zonen/dochters, enzovoorts. Deze naam moet ook als handelsnaam of extra handelsnaam bij de Kamer van Koophandel geregistreerd staan. Meer informatie over het toevoegen van een extra handelsnaam kunt u vinden op de website van de Kamer van Koophandel.
 • De naam in het UZI-register dient overeen te komen met de naam zoals opgenomen in het register bij de Kamer van Koophandel. Komt de naam niet (meer) overeen, dan vervalt de registratie in het UZI-register. Ook de UZI-middelen worden in een dergelijk geval ingetrokken. Hetzelfde geldt als u een naamswijziging heeft doorgevoerd. Hoe klein de wijziging ook is; in beide registers moet exact dezelfde naam zijn geregistreerd.
 • Een nieuwe naam betekent een nieuwe registratie in het UZI-register en nieuwe middelen om aan te vragen. Dit betekent dat u opnieuw kosten maakt.
 • Het UZI-register registreert abonneeorganisaties met het 12-cijferige vestigingsnummer van het KVK-uittreksel, omdat dit verwijst naar de naam en het adres zoals deze in het UZI-register zijn geregistreerd. Hierdoor is de abonneeorganisatie beter te herleiden.

Lees hier meer over naamswijzigingen.